Política de privacidade

Condicións Xeráis de prestación do Servizo

Cafés As Antillas Campos faise responsable de calquera rotura ou dano do produto sempre que o cliente poida acreditar que o dano foi ocasionado antes de que o produto foille entregado.No caso de que o produto non coincida co solicitado Cafés As Antillas Campos faise responsable da devolución do importe.

DANOS E PERDAS: No caso de que no seu transporte o envío sufrise calquera dano ou perda imputable a Cafés as Antillas – Campos ou ás empresas que han de executar efectivamente o transporte, o cliente poderá decidir entre volver xerar o envío ou a devolución do importe. Reclamacións

Reclamacións

No caso de que o envío no transporte sufrise danos ou perdas e estes fosen manifestos, O CLIENTE deberá comunicar por escrito os seus reservas a Cafés As Antillas Campos no momento da entrega do envío en destino. Se non fosen manifestos, as reservas deberán formularse dentro dos seguintes 7 días naturais á entrega. En caso de atraso, deberán formularse as reservas escritas no prazo de 21 días naturais desde que se entregou o produto. Non se aceptará ningunha reclamación realizada fóra dos referidos prazos ou cando non se cumpriron previamente polo REMITENTE as obrigacións que o presente contrato imponlle.

Entrega do envío en destino

A entrega do envío realizarase na dirección indicada como lugar de destino. Entenderase efectuada a mesma cando a persoa capaz que se atope na devandita dirección acepte recoller o envío, sexa ou non o destinatario que consta no albarán de recollida. Sempre que se solicite polo REMITENTE, As Antillas Campos facilitaralle a información de entrega mediante unha comunicación do nome do receptor do envío e dos datos da data e hora da entrega. O REMITENTE acepta como proba de entrega do envío a firma por parte do receptor consignada ben nun exemplar do presente documento ben nun terminal móbil, proba da que poderá solicitar copia.

Protección de datos de carácter persoal

Cafés As Antillas Campos, con domicilio social en Ctra de Vigo, 78 · 32001 – Outariz (Ourense) será o responsable de tratar os datos para as finalidades arriba mencionadas.

O cliente poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante o envío dunha mensaxe de correo electrónico á dirección info@cafescafes.com , ou por carta enviada a Cafés As Antillas – Campos, á dirección postal indicada anteriormente, achegando copia do seu DNI ou pasaporte.

Os datos persoais que vostede nos proporcione como CLIENTE, incluiranse nun ficheiro titularidade e responsabilidade de Cafés As Antillas.

Cafés Las Antillas Campos garantizala confidencialidade dos datos recibidos de acordo con a Ley Orgánica 15/1999, do 13 de dicembro, de protección de datos de carácter personal.