Política de privacidade

O presente documento constitúe a Política de Privacidade que aplica a todos os datos de carácter persoal que Luciano Vázquez Varela, trata sobre Vostede. A continuación, informámoslle de como tratamos os seus datos:
Luciano Vázquez Varela (en diante, Cafés As Antillas-Campos), é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Interesado e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto na normativa vixente en protección de datos persoais, e, en particular, no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 ( RGPD), polo que se lle facilita a seguinte información achega do tratamento.
Responsable do tratamento dos seus datos
• IDENTIDADE: Luciano Vázquez Varela
• NIF: 33.177.288- H
• Dirección: Estrada de Vigo, 78 -32001 Ourense
• Teléfono: 988 211073
• Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos: Marco Antonio Vázquez Álvarez.-> NON É ADECUADO, NIN OBRIGATORIO QUE O TEÑAS, E DE SER ASI, TEN QUE SER INDEPENDENTE.
Fin do tratamento: os datos por vostede achegados e de cuxa exactitude, veracidade e validez vostede mesmo responde, serán tratados coas finalidades seguintes:
• Xestión administrativa, de facturación e control de axenda mediante recordatorios de cita, a través de correo electrónico, sms e/ou servizos análogos (mensaxería instantánea).
• Así mesmo, poderemos enviarlle información de utilidade asistencial para as súas futuras consultas no noso centro.
• Adicionalmente, e se Vostede consente de forma expresa, poderáselle enviar información sobre produtos e servizos prestados por Cafés As Antillas-Campos que puidesen ser do seu interese. ->NON EXISTE NO FORMULARIO DE REXISTRO UNHA AUTORIZACIÓN EXPRESA A ENVIAR PUBLICIDADE (casa de aceptación)
• Así mesmo, tamén poderá recibir publicidade sobre servizos ofertados por terceiras entidades; en todo caso, eses servizos circunscribiranse unicamente ao sector de alimentación. ->NON SE PODE REALIZAR, SEN PRIMEIRO OBTER UN CONSENTIMENTO EXPRESO (casa de aceptación)
• Adicionalmente, informámoslle que ao obxecto de enviarlle as referidas comunicacións, elaboraremos un “perfil alimentario”, en base á información facilitada por Vostede, e á obtida da súa navegación. Tomaranse decisións automatizadas que permita a creación de perfís, co fin de remitirlle publicidade individualizada, a través de medios electrónicos. -> IGUAL QUE ANTES.

Lexitimación para o tratamento de datos:
Necesitamos o consentimento expreso para a elaboración dun “perfil”, que se realizará en base a procedemento automatizados, e tomando en consideración os datos que Vostede nos proporcione, así como a súa actividade na navegación.
Vostede terá dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento, de maneira totalmente gratuíta, a través do correo electrónico info@cafescafes.com., ou a través da seguinte dirección: Cafés As Antillas-Campos, Estrada de Vigo, 78 – 32001 – Ourense. Como consecuencia da súa oposición ao tratamento, nós non poderemos realizarlle un perfil de forma automatizada, co fin de enviarlle comunicacións comerciais ao seu correo electrónico, baseadas nos seus intereses e necesidades. Con todo, en ningún caso a referida oposición, poderá condicionar a execución do contrato de prestación de servizos.
• Cumprimento de obrigacións que lle correspondan a Cafés As Antillas-Campos por mandato legal. (Cumprir coas obrigacións establecidas na normativa sanitaria, tributaria e a normativa en materia de protección de datos de carácter persoal).
• Por interese lexítimo para o devandito tratamento de datos como pode ser os fins administrativos internos de Cafés As Antillas-Campos ou para que podamos atender mellor as súas expectativas e melloremos o seu grao de satisfacción como cliente (participación en enquisas de satisfacción).
Criterios de conservación dos datos: de conformidade coa normativa alimentaria aplicable, os seus datos serán conservados, como mínimo, cinco anos contados desde a data do de cada proceso asistencial e cando xa non sexan necesarios para a finalidade para a que son tratados suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas que garantan a súa seudonimización ou a destrución total dos mesmos.
Comunicación a terceiros: Cafés As Antillas-Campos xestiona a información facilitada para fins administrativos internos. En consecuencia, poderán acceder outras empresas participadas de Cafés As Antillas-Campos, S.L. ?? para executar correctamente as súas funcións.
A feixes, informámoslle que os seus datos identificativos (teléfono e/ou correo electrónico) poderán ser compartidos con redes publicitarias ao obxecto de cruzalos coa información contida nas devanditas redes, para entender o modo en que Vostede utiliza a páxina web de Cafés As Antillas-Campos, é dicir, para obter información sobre que páxinas e información consulta e así poderlle ofrecer información personalizada sobre Cafés As Antillas-Campos. Estes datos compartiranse de maneira totalmente cifrada. COMO NON É UNHA CESIÓN POR UNHA OBRIGACIÓN LEGAL TEN QUE SER CONSENTIDA EXPRESAMENTE

Por último, informámoslle que os seus datos poderán ser comunicados a terceiros, sempre que exista unha obrigación legal para iso.
Transferencias Internacionais de datos: para a correcta prestación do servizo Cafés As Antillas-Campos ofrece, pode requirir que outros terceiros prestadores de servizos de Cafés As Antillas-Campos accedan aos Datos Persoais do interesado, como encargados do tratamento. O interesado entende que algúns dos devanditos prestadores de servizos poidan atoparse en países situados fóra do Espazo Económico Europeo. Neste sentido, Cafés As Antillas-Campos unicamente traballará con aquelas entidades que ou ben, ofrezan un nivel de seguridade equivalente ao español ou ben, acheguen garantías suficientes para garantir un nivel de protección adecuado. En todo caso, Cafés As Antillas-Campos, garante que ditas transferencias internacionais realízanse ao amparo da autorización da Directora da Axencia Española de Protección de Datos e/ou están cubertas por clausulas tipo cumprindo coas medidas de seguridade adecuadas.
Dereitos que asisten ao Interesado: A) Dereito a retirar o consentimento en calquera momento. B) Dereito de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento. C) Dereito a presentar unha reclamación #ante a Autoridade de control (www.agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.
Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
Luciano Vázquez Varela
Estrada Vigo, 78 32001 – Ourense
Correo electrónico: info@cafescafes.com